20110727 - Číhošť- geometrický střed republiky

Č Í H O Š Ť 
 
se nachází u Ledče nad Sázavou,  je to malá vesnice na na západním konci Českomoravské vysočiny, leží ve výšce 545 metrů nad mořem. Ves je rozdělena na pět částí : Velká strana, Malá strana , Hradčany, Dupanda a Kout. Přesné datum jejího vzniku není možno doložit, ale kronikář Hájek se ve své kronice zmiňuje o tom, že již v roce 1140 zde stávala tvrz. Dodnes se v těchto místech říká "v zámku".  Poprvé je v historických pramenech doložena zmínka o Číhošti v roce 1347. Každopádně Číhošť patří mezi nejstarší obce na Ledečsku.


GEOMETRICKÝ STŘED ČR

Po rozdělení Československa na dva samostatné celky vznikl problém s novým vytyčením hranic České republiky a tím i stanovením jejího geometrického středu. Hranice Čech, Moravy a Slezska určují odedávna území osídlené českým národem, hledání středu ČR má tedy význam nejen geometricko - geodetický, ale i národní. Geometrickým středem republiky je těžiště plochy vymezené státními hranicemi, přičemž tuto plochu považujeme za výškově stejnou, t.j. nebereme v úvahu horstva a nížiny. S nepřesností několika kilometrů stanovíme těžiště plochy ČR pomocí tvrdého průhledného papíru, na který překreslíme obrys ČR nejlépe podle mapy v měřítku 1 : 1 500 000, a vystřihneme. Model pak umisťujeme na špičatý předmět tak dlouho, až se ustálí ve vodorovné poloze. Místo dotyku špičky předmětu na papíře představuje těžiště plochy. Přenesením tohoto bodu (např. propíchnutím jehlou) zpět do mapy, zjistíme geometrický střed ČR leží v prostoru mezi Ledčí nad Sázavou a Leštinou, několik kilometrů od vrchu Borovina -severozápadním směrem na obec Č Í H O Š Ť. Metod na zjištění geometrického středu ČR je jistě více. V obci byl určen STŘED ČR z několika nezávislých zdrojů Bylo by vhodné vybudovat zde národní středisko jako středobod nejzápadnějšího slovanského národa a zároveň rekonstruovat 45 m vysokou retranslační věž na blízkém vrchu BOROVINA na rozhlednu s vyhlídkovou plošinou ve výšce 750 m, z níž by bylo možné spatřit značnou část ČR. Myšlenka na zřízení národního střediska u Obce  Č í h o š ť  je zcela opodstatněná i po vstupu  České republiky  do Evropy, sjednocené v rámci EU, v jejímž středu český národ odedávna sídlí. Vybudování tak rozsáhlého díla jako je ROZHLEDNA je však pro OBEC ČÍHOŠŤ příliš velkou finanční zátěží.

ą
Svetozár Plesník JUDr.,
27. 7. 2011 23:11
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
27. 7. 2011 23:11
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
27. 7. 2011 23:10
Comments