20120926 - Zlatá bula sicilská 1212 - 26. září 800. let

Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty

Tisková zpráva

 

Dne 26. září 2012 tomu bude přesně 800 let, kdy designovaný císař Fridrich II. potvrdil

v Basileji českému králi Přemyslu Otakarovi I. výsadu dědičného královského titulu. Tato

listina, provázená ještě dalšími body, v české historické tradici zdomácněla pod názvem Zlatá

bula sicilská. Zároveň téhož dne vydal Fridrich II. ještě další dva listinné dokumenty, první

opět pro Přemysla Otakara I. a druhý pro jeho bratra moravského markraběte Vladislava

Jindřicha. Karel IV. potvrdil a rozšířil z pozice římského krále některá ustanovení Zlaté buly

sicilské novou listinou zpečetěnou také zlatou pečetí.

 

U příležitosti tohoto významného výročí pořádají Národní archiv a Historický ústav AV ČR

ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK v Praze a Filozofickou fakultou Masarykovy

univerzity výstavu a odborné kolokvium s názvem „Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi

realitou a mýty“. Slavnostní akce zaštítili 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

České republiky Karel Schwarzenberg, ministr vnitra České republiky Jan Kubice a předseda

Akademie věd České republiky Jiří Drahoš.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve vstupní hale Národního archivu (Archivní 4, Praha 4) ve

středu 26. září 2012 od 10.30 hod. Odborné kolokvium bude probíhat týž den v přednáškovém

sále Národního archivu od 13.30 hod.

Pro veřejnost je výstava otevřena od 27. do 30. září 2012, vždy od 10.00 hod. do 18.00 hod.

(vstup volný). Připraveny jsou tři volně přístupné doprovodné přednášky dne 27. a 28. září a

dvě akce pro pozvané hosty – přátele Národního archivu.

Kontakt:

PhDr. Eva Drašarová, CSc. (ředitelka Národního archivu)

Eva.Drasarova@nacr.cz

Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. (Historický ústav AV ČR)

hostivit@centrum.cz

Informace a souvislosti:

Možnost shlédnout jakoukoliv takto starou archiválii v originále nebývá příliš častá. Archivy

jsou vedeny především snahou o jejich dlouhodobé uchování. Moderní elektronická média

nabízejí nové možnosti. Několik na sebe navazujících projektů financovalo v rámci programu

Evropské unie Culture digitalizaci listin, matrik, rukopisů většiny členských států a tedy i

České republiky a Národního archivu. Projekt neustále pokračuje a „jubilující“ listiny si

kdokoliv a kdykoliv prohlédne na webové adrese www.monasterium.net. Přesto však setkání

s originální listinou, starou mnoho staletí, poskytuje jedinečný zážitek.

Zlatá bula sicilská je od svého vzniku součástí archivu českých králů a starého českého státu,

zvaného „Archiv České koruny“, který je národní kulturní památkou České republiky, a je

uložen v Národním archivu v Praze.

 

Přemysl (1197–1230), pro zahraničí užívající jméno Otakar, vstoupil do evropské politiky s

cílem vytěžit pro sebe a svůj stát maximum z trvalého úpadku centrální panovnické moci v

římsko-německé říši, který započal smrtí Jindřicha VI. Nejdříve byl spojencem krále Filipa

Švábského z dynastie Štaufů proti Otovi IV. z rodu Welfů. Odměnou mu bylo to, že v září

1198 ho nechal Filip v Mohuči korunovat na krále a vydal mu (nedochované) privilegium,

jehož obsah se později promítl do textu tzv. Zlaté buly sicilské. Roku 1203 Přemysl naopak

podpořil krále Otu, který potvrdil jeho svobody a Přemysl jím byl znovu korunován.

 

 

Tím Přemysl získal podporu papeže Inocence III. Po Otových vojenských neúspěších přešel

Přemysl zpět na stranu Filipa, avšak když byl Filip roku 1208 zavražděn, znovu se přiklonil k

Otovi. Tehdy papež Inocenc III. uznal Přemyslovu dědičnou královskou hodnost. V

mocenských bojích se nakonec Přemysl postavil proti Otovi, na stranu mladičkého Fridricha

II., Štaufa (syna Jindřicha VI.), zvoleného roku 1212 římským králem. Fridrich pro něho

vydal 26. září 1212 v Basileji privilegium zvané Zlatá bula sicilská – podle přivěšené zlaté

pečeti – buly – užívané Fridrichem jako sicilským králem. Listinou byla Přemyslovi

potvrzena královská hodnost s tím, že on i jeho nástupci mají držet České království dědičně.

Fridrich stanovil, že římští panovníci potvrdí království (udělí v léno) jen tomu, kdo bude v

Čechách zvolen králem, a že čeští králové mají držet království ve všech jeho hranicích (tj.

všechna území, jež ke království náleží či náležela) a udělovat investituru svým biskupům.

Další ustanovení se pak týkala účasti českých králů na říšských sněmech a na císařské

korunovační cestě do Říma.

Tak zvaná Zlatá bula sicilská symbolicky uzavírala raně středověkou etapu vývoje českého

státu a právně anulovala důsledky jeho krize z konce 12. století. Český stát se za Přemysla

Otakara I. změnil v obecně uznané dědičné království, v němž trůn vždy získával králův

prvorozený syn. České království, součást Svaté říše římské, zaujalo klíčovou pozici ve

střední Evropě a ve 13. století vstoupilo do zápasu o mocenskou převahu v tomto regionu. V

průběhu uvedeného století, za přemyslovských králů, prošel český stát převratnými

ekonomickými a společenskými změnami, v jejichž důsledku se stal vrcholně středověkým

státem západoevropského typu.

Doprovodné akce u příležitosti 800. výročí vydání Zlaté buly sicilské

Kromě krátkého vystavení významných listin včetně Zlaté buly sicilské připravil Národní

archiv ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR a Filozofickou fakultou

Masarykovy univerzity ještě další akce určené veřejnosti nebo pozvaným hostům:

Odborné kolokvium

Akce je určená zvaným odborníkům, kteří budou diskutovat na téma shodné s názvem

výstavy – Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty.

Přednáškový sál Národního archivu, Archivní 4, Praha 4 – Chodovec. Zahájení 26. září 2012

ve 13.30 hodin.

Přednášející: Lenka Bobková, Denko Čumlivski, Christian Friedl, Martin Wihoda, Josef

Žemlička

Popularizační přednášky

Popularizační přednášky jsou určeny pro širokou veřejnost. Vystoupí významní čeští historici,

specialisté, zabývající se obdobím raného a vrcholného středověku. Přednášky se konají vždy

v sídle Národního archivu, Archivní 4, Praha 4 – Chodovec. Vstup volný.

Přemysl Otakar I. a jeho vztahy k římským vládcům.

Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.

čtvrtek 27. 9. 2012 16.30 hod., Přednáškový sál

Josef Žemlička je respektovaným českým historikem. Vede oddělení dějin středověku

Historického ústavu Akademie věd České republiky, působí mj. i v Centru medievistických

studií, přednáší vysokoškolským studentům v rámci semináře středověkých dějin Ústavu

českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve své výzkumné a publikační

činnosti se mj. specializuje na problematiku počátků a rozmachu přemyslovského státu

v kontextu evropských dějin, na dějiny měst, otázky středověkého osídlení či formování

šlechty.

Zlatá bula sicilská: Místo paměti nebo prostor k zamyšlení.

Prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.

pátek 28. 9. 2012 10.00 hod., Přednáškový sál

Martin Wihoda studoval v Brně, Würzburku a Marburku. Nyní na Masarykově univerzitě

přednáší obecné dějiny středověku. Jeho vědecký zájem je soustředěn na proměny

středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. Je autorem dvou vědeckých

monografií o Zlaté bule sicilské.

Zlatá bula sicilská – součást fondu Archiv České koruny. Místa uložení a péče o fyzický

stav v letech 1212–2012.

PhDr. Denko Čumlivski

pátek 28. 9. 2012 13.00 hod., Přednáškový sál

Denko Čumlivski je dlouholetým odborným správcem řady archivních souborů Národního

archivu, mj. i Archivu České koruny, Kapituly vyšehradské či Archivu pražského

arcibiskupství. Zabývá se systematicky obdobím středověku a raného novověku

ą
Svetozár Plesník JUDr.,
27. 9. 2012 0:17
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
27. 9. 2012 0:18
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
27. 9. 2012 0:17
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
27. 9. 2012 0:18
Comments